PřihlášeníJak může homeopatie pomoci při řešení hlavních současných problémů veřejného zdraví?

Jak může homeopatie pomoci při řešení hlavních současných problémů veřejného zdraví?

Hélène Renoux MD, předsedkyně Evropského výboru pro homeopatii (European Committee for Homeopathy – ECH) a Společnosti odborníků v homeopatii (Société savante d’homéopathie – SSH) rozebírá různé způsoby, kterými by homeopatie mohla a může dát společnosti to, co potřebuje.

Prezentováno na online sympóziu Humanitární homeopatické organizace (Humanitarian Homeopathic Organisation – H2O) 16. října 2020.

Abstrakt:

Současné ekologické a ekonomické výzvy nás vedou k opětovným úvahám o existujících paradigmatech v medicíně a veřejném zdraví a k tomu, abychom holistické paradigma uznali jako nezbytnou evoluci.

Antimikrobiální rezistence, závažné znečištění životního prostředí a globální ekonomická krize jsou skutečnosti, které se nezmění, dokud se s nimi nevypořádáme díky nalezeným a jim přizpůsobeným řešením. Současná krize zapříčiněná covidem-19 situaci ještě zhoršuje.

Komplementární a alternativní medicína obecně vzato a mezi nimi zejména homeopatie mohou nabídnout některá potřebná řešení a naše orgány veřejného zdraví by je měly vzít v úvahu a podpořit. Světová zdravotnická organizace ohledně toho již připravila ambiciózní strategický plán.
Tato prezentace si klade za cíl popsat, jakou přidanou hodnotu a dopad může mít homeopatie v budoucím systému zdravotní péče. Také zdůrazňuje změny v její propagaci a prezentaci nezbytné pro dosažení daného cíle.

Klíčová slova:
homeopatie – problematika veřejného zdraví – antimikrobiální rezistence – ekologická krize – covidová krize

Úvod – Současné postavení homeopatie v Evropě

Homeopatie je ve světě de facto již existující důležitý systém medicíny. V Evropě používá homeopatii v běžné zdravotní péči 29 % obyvatel. [1] Homeopatická praxe je v různých evropských zemích upravena různě. V některých zemích jsou pověřeny dohledem nad vykonáváním této praxe vlády, v jiných zemích vlády tento dohled delegovaly na národní úřady.

V některých zemích smějí praktikovat homeopaté bez lékařského vzdělání, v jiných to možné není a tyto země vyhradily praktikování homeopatie jen doktorům medicíny. [2] Pro evropské lékaře je nyní prospěšný evropský standard definující očekávané služby a vzdělání, které musí splňovat, aby osvědčili svou dodatečnou kvalifikaci v homeopatii.

Tento standard je dobrovolná úprava, která nestojí nad existujícími zákony, ale může vyplnit mezeru tam, kde takové zákony chybí. [3] Homeopatické léčivé přípravky jsou upraveny evropskou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, která pro všechny z nich na celém kontinentu zajišťuje rovnou kvalitu a bezpečnost. [4]

Na mezinárodní úrovni vydala Světová zdravotnická organizace strategický plán, jehož cílem je zvýšit integraci a propagaci komplementární a alternativní medicíny ku prospěchu práv a bezpečnosti pacientů. [5]

Toto je globální rámec, ve kterém homeopatie musí existovat a dosahovat svého plného potenciálu, i když se v celé Evropě setkáváme s mnoha odpůrci.

Homeopatie a hlavní problémy veřejného zdraví

Antimikrobiální rezistence

Nadměrné užívání antibiotik, jak je uvedeno ve zprávě WHO (Světová zdravotnická organizace) [6], je zodpovědné za vzrůstající rezistenci bakteriálních kmenů vůči dostupným antibiotikům.

U některých onemocnění bakteriálního původu, jako je tuberkulóza, některé pneumonie a sepse, antibiotika již nejsou účinná a nemůžeme jimi tato onemocnění léčit. To vysvětluje, proč se znovu objevují smrtelné infekce a možná v následujících letech se s nimi s obavou budeme setkávat stále častěji, jako tomu bylo před vynálezem antibiotik.

Proto se v roce 2015 Světové zdravotnické shromáždění rozhodlo schválit mezinárodní akční plán s cílem zvýšit povědomí o tomto tématu v členských státech, snížit výskyt infekcí a optimalizovat užívání antibiotik. V roce 2016 se vedoucí představitelé zapojení do Valného shromáždění OSN zavázali koordinovat své aktivity proti antimikrobiální rezistenci s ohledem na zdraví lidí a zvířat a na zemědělství. [7]

Všichni homeopaté ve skutečnosti již dlouho vědí, že jejich léčba působí proti infekcím a pomáhá zkrátit dobu léčby jejich pacientů – lidí i zvířat, domácích mazlíčků i hospodářských zvířat.
Zejména je účinná individualizovaná léčba kvalifikovanými homeopaty. Kvůli skepsi některých kolegů a náročným kritériím současné medicíny založené na důkazech však začíná být nezbytné formalizovat tuto znalost spolehlivými a opakovatelnými důkazy. To provedli někteří z našich nejvýznamnějších badatelů na poslední konferenci ECH v Paříži v listopadu 2019, o níž si můžete nyní přečíst v „La Revue d’Homéopathie“. [8]

Spory založené na předsudcích ohrožovaly a stále ohrožují výměny názorů a brání šíření kvalitních informací v komunitě vědců a lékařů. Starost o životní prostředí a veřejné zdraví jsou však takové, že je naší povinností tyto spory překonat.

Jsme stále vděční těm v politice, kdo ukazují otevřenost své mysli a svou zvědavost tím, že věnují čas úvahám o argumentech a přednostech homeopatie.

Homeopatická komunita zároveň věnuje úsilí tomu, aby veřejnost pochopila její práci a aby se zvýšila kvalita homeopatického výzkumu tak, aby mohl být plně zahrnut do světa globální vědy jako jedno z jejích odvětví, místo aby s ní byl ve sporu.

Výsledky pozorovacích pokusů [9], kdy praktikové používali homeopatii, aby redukovali užívání antibiotik, byly dobré. Naši oponenti však tvrdí, že tento druh studie není dost robustní a my prý jsme neobjektivní, protože naši pacienti dodržují častěji zdravější životní styl, což vysvětluje část našich dobrých výsledků. Tyto pozorovací pokusy jsou ale průběžně potvrzovány randomizovanými kontrolovanými pokusy, zejména u dvou diagnóz: zánět středního ucha (otitis media) [10] a průjem u dětí [11), a laboratoře začaly postupně vnášet světlo do toho, co by se mohlo stát na buněčné úrovni [12]. I kdyby tyto práce měly být zopakovány a potvrzeny, neměla by homeopatie za této náročné situace, v níž se nacházíme, být zpochybňována.

Covidová krize

Od počátku covidové krize byli homeopatičtí lékaři připraveni pomoci svým pacientům.

Homeopatický přístup, který se opírá o příznaky a ne o fyziopatologické předpoklady, se do dané situace velmi dobře hodí. Pouze přesně pozorujeme, co pacienti prožívají a zažívají, a snažíme se jim co nejlépe ulevit.

A proto jsme zaznamenali povzbudivé výsledky, které jsme mezi sebou neformálně interně sdíleli. Cirkulovaly mezi námi pokusy o preventivní péči a rady o úspěšně předepsaných lécích. Bylo jasné, že vznikla potřeba tento soubor údajů uspořádat, aby je bylo možné použít i později.
Evropský výbor pro homeopatii (The European Committee for Homeopathy – ECH) a Liga

Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) se rozhodly na tom spolupracovat a určily 3 klíčové projekty, které pokrývaly hlavní účely takového souboru:

  • Nizozemský epidemiolog Lex Rutten zahájil výzkum prognostického faktoru založený na případech covidu-19 léčených homeopaticky, aby zjistil nejúspěšnější předepsané léky a jejich nejdůležitější příznaky, které by mohly být zahrnuty do aplikace pro laiky, aby je mohli užívat. [13]
  • Robbert van Haselen, rovněž nizozemský epidemiolog, také vytvořil se softwarem „Vithoulkas Compass“ další sbírku údajů o případech covidu úspěšně léčených homeopaticky, kritéria kvality pro tyto případy se opírají o zásady HomCase Care. [14]
  • Program Clificol, vytvořený Carlem Rezzanim a jeho kolegy a původně založený na softwaru Radar, rovněž představil svůj projekt týkající se covidu. Tento projekt si klade za cíl sesbírat kazuistiky covidu léčeného homeopaty, ať už vedly k úspěchu, nebo ne, aby bylo možné reflektovat realitu dané situace. [15]

Díky těmto pracím bychom později měli mít věrný obrázek přínosu homeopatie a zapojení homeopatů během pandemie. Můžeme si však představovat ambicióznější cíle.

Už můžeme pozorovat, které léky přinášejí výsledky, a dokonce sledovat změny symptomatologie v čase a v prostoru podle toho, jak se vyvíjely předpisy, což může poskytnout informace o možných mutacích viru/virů.

Nejdůležitější cíl by znamenal identifikovat jeden či více léků typu „genus epidemicus“, aby se usnadnilo předepisování, přestože nestálá povaha symptomů to skutečně komplikuje.

Nedostatek uznaných účinných způsobů léčby covidu-19 nám dává právo používat pro péči o naše pacienty naše symptomatické léky. Budoucnost nám poví hodně o tom, zda je tento přístup relevantní.

Nepřenosné nemoci

Nepřenosné nemoci jsou také odpovědné za vysokou míru úmrtnosti a konvenční medicíně se často nepovede je zastavit. Hlavní problém veřejného zdraví je zejména rakovina.

V EU je každých 9 sekund diagnostikován nový případ rakoviny. Je to druhá nejčastější příčina úmrtí po kardiovaskulárních chorobách a ohromně zatěžuje naše zdravotní a sociální systémy, vytváří tlak na vládní rozpočty a negativně ovlivňuje produktivitu a ekonomicky růst včetně zdravých pracovníků.

Vypořádat se s rakovinou má pro budoucnost Evropy fundamentální význam. Do roku 2035 se počet případů rakoviny zdvojnásobí a odhadem 40 % populace se během svého života někdy s rakovinou setká. Nicméně zároveň 40 % všech rakovin lze předejít, pokud využijeme to, co již víme. Toto je logický základ plánu EU pro boj s rakovinou, který byl Evropskou komisí zahájen v únoru 2019. (Stojí za povšimnutí, že ekonomické problémy mají v úvahách přednost před potřebami lidí.)

Komplementární a alternativní medicína, k nimž patří i homeopatie, mohou něco nabídnout na dvou úrovních:

  • Máme nyní dost důkazů pro tvrzení, že homeopatie je vysoce relevantní jako podpůrná léčba v onkologii. [16] Několik center po celé Evropě takové služby nabízí a plodná spolupráce s onkology ukázala, že pacienti – díky homeopatii – mají prospěch z konvenční léčby s méně vedlejšími účinky a lepšími výsledky.
  • Pro léčebný účinek homeopatie u rakoviny máme méně přesvědčivé důkazy, ale Banerjiho protokoly tuto možnost trochu objasnily a je určitě třeba ji dále prozkoumat. [17]

Klimatická změna a ekologická problematika

Obojí se stává opakující se starostí a naši potomci se nás ptají, proč pro ně nepřipravujeme zdravý nebo alespoň životaschopný a udržitelný svět. Homeopatie umí nabídnout zajímavé alternativy k látkám toxickým pro životní prostředí, když víme, že všechny řeky na světě jsou znečištěny hormony a antibiotiky. [18] To dokládá nutnost hledání alternativy a funkčních řešení, jako je homeopatie.

Ty samé úvahy platí i v zemědělství, kde agrohomeopatie představuje únikovou cestu ze smrtelného tance pesticidů. [19]

Ekonomická krize se také stává i zdravotním problémem, když si většinu sofistikovaných léků větší část populace nemůže dovolit, což přispívá k šíření infekčních chorob a nemocí souvisejících s chudobou. Také v tomto ohledu je efektivnost nákladů na homeopatii relevantní odpovědí a jako taková již byla vzata v úvahu rozvojovými zeměmi.

Změny v postojích veřejnosti a očekávání spojená s lékařskou péčí

Probíhající sociologická studie prováděná nejprve ve Francii a poté v Polsku francouzským týmem z Dijonské university zaměřená na výzkum důvodů pro současné spory o homeopatii představuje příležitost sepsat duševní postoje různých protagonistů – vědců, studentů a uživatelů. V první publikované zprávě [20] o této práci se můžeme dočíst, že paradigmata identifikovaná mezi „pro“ a „proti“ z pohledu vědecké komunity patří k modernímu versus post-modernímu způsobu myšlení.
Konvenční vědecká komunita zakládá své myšlenky a názory na moderním paradigmatu, které se opírá o statisticky dokázaná data, vyhýbá se jakémukoliv externímu vlivu z životního prostředí a řadí pozorování jedno za druhým. Na druhé straně komunita homeopatů užívá post-moderní paradigma.

Tento post-moderní postulát je mnohem více holistický. Přistupuje k mysli a tělu člověka jako k celku a tento celek není „vytržen z kořenů“, nýbrž interaguje s environmentálními faktory.
Obě strany se nejvíce starají o dobro svých pacientů, ale cesty k jeho dosažení se liší. Ten rozdíl spočívá v přemýšlení pouze o postižené části těla a ignorování zbytku, nebo v přemýšlení o postižené části těla jako projevu zbytku.

Když se dotazujeme pacientů po celém světě, zdá se, že post-moderní myšlení je populárnější, a to vysvětluje proč je homeopatie navzdory opakovanému očerňování pro pacienty stále jednou z nejatraktivnějších medicín (pokud přihlédneme k nedávným anketám [21]). Stále více lidí po celém světě si dělá starosti o etiku péče a homeopatie je s tímto vývojem v souladu, zatímco nůžky mezi konvenční vědeckou komunitou a veřejností se rozevírají. [22]

Co je potřeba pro budoucnost homeopatie

Homeopatie se nyní nachází ve své historii v rozhodujícím bodě. Kritické okamžiky, se kterými se svět potýká, nakonec ukazují naši léčbu jako jedno z řešení pro budoucnost, přinejmenším pro zdravou budoucnost světa. Nabízí alternativy ke starým receptům, jejichž hranice se ukázaly, a dává prostor změnám v globálních mentalitách.

Homeopatická komunita musí jednat moudře a znovu vytvořit cestu k globální vědecké komunitě, aby ukázala svou vážnost, spolehlivost, relevantnost na jedné straně a na druhé straně musí zůstat věrná podstatě své filosofie.

Pro dosažení tohoto dvojího cíle potřebujeme nové nástroje. Musíme nalézt specifický způsob hodnocení účinnosti homeopatie, které bude splňovat náročná kritéria medicíny založené na důkazech i náročná homeopatická očekávání.

Pozorovací studie s rozsáhlými kohortami a přesnými protokoly jsou prvním krokem a mohou reflektovat naši praxi. K tomuto účelu jsou cenným nástrojem, který by neměl být přehlédnut, vysoce kvalitní sbírky kazuistik. My všichni bychom se do takových projektů měli zapojit, aby dosáhly potřebného rozsahu a byly díky tomu brány v úvahu.

Randomizované klinické pokusy medicíny založené na důkazech s individualizovanou homeopatickou léčbou jsou rovněž klíčovým argumentem, kterým můžeme oslovit své oponenty v řeči, které budou rozumět, a na jejich „hřišti“.

Smíšené pokusy kombinující kvalitativní a pak kvantitativní studie by rovněž mohly splnit náročná očekávání obou stran. První, kvalitativní část pokusu, velmi podobná procesu provingu, by identifikovala skutečné výsledky homeopatické léčby, jak je zažijí sami pacienti [23], a tyto výsledky by byly vybrány jako kritéria kvality v druhém, kvantitativním kroku. Randomizované kontrolované pokusy by se spravedlivě a úplně vypořádaly se skutečnými účinky homeopatické léčby. Pokud budeme schopni spojit své úsilí při uskutečnění těchto úkolů a budeme o nich s hrdostí komunikovat, mělo by se nám dostat náležitého uznání.

Závěr

Homeopatie představuje zřejmě budoucnost medicíny a je naší povinností, aby to díky nám vstoupilo ve známost, bylo to pochopitelné a evidentní. Naši oponenti se snaží zabránit konci jedné éry a my jim musíme znovu poskytnout jistotu a ukázat jim naději, která v nás dříme, místo abychom bojovali s jejich předsudky. Buďme my tou změnou, kterou si přejeme zažít ve světě. [24]

Reference:
1 – CAMbrella report: https://cordis.europa.eu/project/id/241951/reporting
2 – Webová stránka ECH: https://homeopathyeurope.org/fr_FR/regulatory-status/
3 – Webová stránka CEN: https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:41763,1214414&cs=1967841B314EEFF1FDADDD82CE35E11C3
4 – Směrnice EU: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_83_consol_2012/dir_2001_83_cons_2012_en.pdf
5 – WHO strategy plan 2014/2023 for TCM:
https://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/
6 – https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/antibiotic-resistance-found/fr/
7 – https://www.who.int/fr/news-room/detail/21-09-2016-at-un-global-leaders-commit-to-act-on-antimicrobial-resistance
8 – La Revue d’Homéopathie Vol 10 – N° 4 – décembre 2019 – P. 151-e73 – © Elsevier Masson – Homéopathie et antibiorésistance
https://www.em-consulte.com/revue/REVHOM/10/4/table-des-matieres/
9 – Grimaldi-Bensouda, L., Begaud, B., Rossignol, M., Avouac, B., Lert, F., et al. Management of upper respiratory tract infections by different medical practices, including homeopathy, and consumption of antibiotics in primary care: the EPI3 Cohort Study in France 2007–2008. PLoS ONE 2014; 9: e89990.
10 – Jacobs, J., Springer, D. A., Crothers, D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 177–183.
11 – Jacobs, J., Jiménez, L. M., Gloyd, S., Gale, J. L., Crothers, D. Treatment of acute childhood diarrhea with homeopathic medicine: a randomized clinical trial in Nicaragua. Pediatrics 1994; 93:719–725.
12 – de Paula Coelho, C., Motta, P. D., Petrillo, M., de Oliveira Iovine, R., Dalboni, L. C., Santana, F. R., Correia, M. S., Casarin, R. C., Carvalho, V. M., Bonamin, L. V. Homeopathic medicine Cantharis modulates uropathogenic E. coli (UPEC) – induced cystitis in susceptible mice. Cytokine 2017; 92:103–109. doi: 10.1016/j.cyto.2017.01.014.
13 – Rutten, L. Prognostic factor research in Homoeopathy. Indian J Res Homoeopathy 2016; 10:59–65
14 – Van Haselen, R. A. Homeopathic clinical case reports: Development of a supplement (HOM-CASE) to the CARE clinical case reporting guideline. Complement Ther Med 2016: 25:78–85
15 – https://www.clificol.net/
16 – Bagot, J. L. L’homéopathie, une réponse intéressante aux effets secondaires des thérapies ciblées revhom. 2017; 8(3): 130-136 DOI: 10.1016/j.revhom.2017.07.020
17 – Sen Pathak, Asha S. Multani, Pratip Banerji & Prasanta Banerji – Ruta 6 selectively induces cell death in brain cancer cells but proliferation in normal peripheral blood lymphocytes: A novel treatment for human brain cancer – International Journal of Oncology 23: 975-982, 2003
18 – Joel, L. (2019), Antibiotics are flooding Earth’s rivers, Eos, 100, https://doi.org/10.1029/2019EO127001. Published on 05 July 2019.
19 – Sushobhan, S. & al. Agrohomeopathy: an emerging field of agriculture for higher crop productivity and protection of plants against various stress conditions. 2018 IJRAR October 2018, Volume 5, Issue 4
20 – Di Scala, E. & al. L’homéopathie en question. HOMEOCSS projet de recherche sociétal sur la controverse au sujet de l’homéopathie. Editions l’Harmattan (2020)
21 – Barthelemy, L., Desforges, Z. Les français et l’homéopathie. Ipsos Public Affairs (2018): https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/201811/les_francais_et_lhomeopathie_2018.pdf
22 – Tronto, J. C. Moral Boundaries: a Political Argument for an Ethic of Care. Routledge Publishers (September 2015)
23 – Sibeoni, J., Verneuil, L., Manolios, E. et al. A specific method for qualitative medical research: the IPSE (Inductive Process to analyze the Structure of lived Experience) approach. BMC Med Res Methodol 20, 216 (2020)
24 – Quote attributed to Mahatma Gandhi according to Gandhi’s family. https://quoteinvestigator.com/2017/10/23/be-change/

Zdroj: https://hpathy.com/homeopathy-papers/how-homeopathy-can-help-address-the-current-major-public-health-issues/?fbclid=IwAR2Hmc0-659mZpPTeO-Cy0BWjnajCwiAKJro9HOY-z8notLENAVZ8ZwpcAU

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde