PřihlášeníJak se vyhnout účinkům látek, které narušují endokrinní systém?

Jak se vyhnout účinkům látek, které narušují endokrinní systém?

V roce 2021 bylo publikováno mnoho studií, které dokládají rozsáhlé dopady na lidské zdraví, které mají souvislost s působením látek, jež neblaze ovlivňují endokrinní systém (v textu pro tyto látky ponecháváme francouzskou zkratku: PE – perturbateurs endocriniens – endokrinní disruptory - pozn. překl.). Díky spolupráci mezi lékaři a lékárníky, kteří se tímto problémem zabývali, vám můžeme poskytnout návod, jak se působení těchto látek tolik nevystavovat.

Látky neblaze působící na endokrinní systém (dále jen PE) jsou chemické nebo přírodní substance, které mají schopnost interferovat s hormonálním systémem (molekula nebo složený chemický činitel). Patří do skupiny POP neboli perzistentních organických znečišťujících látek.

Mohli bychom zkoumat dva druhy PE:

 • Léky, které byly za tímto účelem vyrobeny (například enstrogen-progestativní antikoncepce), účinkují v měřitelných dávkách.
 • Všechny chemické látky, které se uvolňují z předmětů naší denní potřeby a které bez našeho vědomí interferují v infinitezimálním množství se správným účinkem našeho endokrinního systému.

Skupina PE je velmi rozsáhlá, počítá se s více než 3 000 registrovaných látek. Nacházejí se jak v předmětech naší denní potřeby, v našich oděvech, v kosmetických přípravcích, tak ve vzduchu, ve vodě a v potravinách. Jsou skutečně všude!

Vyjmenovat všechny tedy na tomto místě nemůžeme, ale uvedeme alespoň některé zástupce:

 • Bisfenol A (BPA) - ve Francii platí jeho zákaz od roku 2015, nesmí být obsažen v potravinách, ale nachází se ještě v některých obalech, nádobách z plastu, plechovkách, konzervách.
 • Dioxiny jsou skupinou polychlorovaných derivátů, které vznikají v průmyslových provozech spalováním organických materiálů za přítomnosti chlóru (pálením odpadů domácností, v metalurgii, v chemických továrnách aj.) nebo doprovázejí přírodní jevy, jako jsou erupce sopek apod. Přenášejí se vzduchem a kontaminují půdu. Expozice populace se uskutečňuje alimentární cestou.
 • Některé parabeny jsou ještě stále přítomny v kosmetických přípravcích, v čisticích prostředcích, v lécích.
 • Polychlorované bifenyly (PCB) se nacházejí v tučných rybách, v mléčných výrobcích, v mase, v adhezivech, v materiálech používaných pro výrobu počítačů, mazivech, barvách apod.
 • S naší stravou můžeme absorbovat také organochlorové pesticidy (z ryb, mléčných výrobků, masa, vody) a organofosforové sloučeniny (zvláště z ovoce a zeleniny).

Patologie, které PE způsobují

1. Hormonálně dependentní zhoubné nádory

To jsou hlavní patologie způsobené PE. Jako příklad uvedeme insekticid, o němž se v současné době píše ve všech možných periodikách: chlordekon, chlorovaná organická sloučenina používaná proti pilousům banánovým (malý brouk - Cosmopolites sordidus) až do roku 1990 zvláště na banánových plantážích na Antilách, ačkoli ve Spojených státech byla zakázaná již od roku 1976. Antilská populace prodělala masivní chronickou expozici této látky, která ještě dnes kontaminuje půdu, podpovrchovou vodu a také některé potraviny rostlinného i živočišného původu.

Multignerova studie ukazuje statisticky významné spojení mezi plazmatickou hladinou chlordekonu a zhoubným nádorem prostaty, zvláště u pacientů, kteří toto onemocnění mají v rodinné anamnéze, což odkazuje na synergii mezi PE a genomem.

Prospektivní americká studie, jíž se zúčastnilo 55 332 zemědělců, ukázala statisticky významně zvýšené riziko zhoubného nádoru prostaty v souvislosti s expozicí několika chlorovaným organickým sloučeninám a organofosfátům.

Výskyt zhoubného nádoru prsu podporuje DDT (dichlorodiphenyltrichloroethan), PCB, Distilben, ftaláty, perfluorované sloučeniny. Vznik zhoubného nádoru varlat podporuje DDT, chlordan, hexachlorobenzen.

2. Obezita

Expozice PE v nitroděložním období (in utero) je patrně odpověděná za poruchy metabolismu v dospělém věku. PE jako například PCB, dioxiny, ftaláty, bisfenol A mohou být příčinou nadváhy v důsledku působení na adipogenezi a následným ovlivňováním diferenciace určitých kmenových buněk na adipocyty. Dítě se rodí s abnormálně vysokou hladinou tukových buněk, což podporuje obezitu jak v dětství, tak v dospělosti. Připomeňme v této souvislosti, že obezita a obecněji poruchy metabolismu jsou příčinou více než poloviny úmrtí na světě.

3. Diabetes 2. typu

Organochlorové pesticidy, DDT, PCB narušují glykolipidovou rovnováhu prostřednictvím účinku na slinivku břišní, játra, tukovou tkáň a kosterní svalstvo. Toto narušení rovnováhy způsobuje rezistenci na inzulin, a tedy vyčerpání pankreatu a sekundární diabetes.

4. Poruchy neurologického vývoje

Narušení funkce hormonů štítné žlázy je patrně pro rozvoj mozku naprosto zásadní. Porucha autistického spektra, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, snížené IQ a poruchy učení mají podle všeho souvislost s expozicí PE během těhotenství: patří mezi ně zejména organofosfátové pesticidy, rtuť, organochlorové pesticidy, PCB atd.

5. Vrozené malformace

Ve Francii byl v zemědělských oblastech zaznamenán zřetelný nárůst malformací mužských pohlavních orgánů (kryptorchismus, hypospadie, malformace již v embryonálním stádiu) v souvislosti s používáním pesticidů, DES, různých chemických látek a ředidel, ftalátů a některých léků, jako je například paracetamol. 

6. Neurodegenerativní onemocnění

Organochlorové pesticidy a PCB patrně podporují u dospělých jedinců vznik neurodegenerativních onemocnění, jako je Parkinsonova choroba. Vznik Alzheimerovy choroby a amyotrofické laterální sklerózy podporuje expozice pesticidům.

7. Poruchy plodnosti

Ve Francii dramaticky narůstá počet párů, které vyhledávají lékařskou pomoc pro neplodnost. V současné době s tímto problémem přichází 14 % párů. Průměrně dochází k těhotenství po 6 měsících od vysazení antikoncepce, 9 měsíců v případě, že je žena obézní. O infertilitě se hovoří po dvou letech marných pokusů. Ve studiích se objevují údaje o počtu spermatozoidů na milimetr, který za necelých 50 let klesl na polovinu.

 • Ftaláty mají na varlata plodu antiandrogenní účinek.
 • Dioxiny a PCB narušují hladiny FSH a estradiolu.
 • Organochlorové pesticidy podporují vznik endometriózy.
 • Dioxiny, PCB, perfluorované sloučeniny, BPA, organofosfáty, glykolové ethery ovlivňují kvalitu spermatu.
 • Prabeny snižují počet oocytů.
 • Perfluory a BPA podporují vznik syndromu polycystických ovarií, který postihuje 5 až 10 % žen v plodném období ve Francii.

Klinické případy

Katia, 36 let, přeje si mít dítě. Už čtvrtým rokem nebere antikoncepci, ale nedaří se jí otěhotnět. Absolvovala konzultaci u specialisty v rámci centra asistované reprodukce (CAR), ale má velký strach, že nebude schopná zvládnout velmi těžkou léčbu, kterou jí tam navrhli.
Provedená vyšetření ukázala poruchu ovulace. Cykly jsou nepravidelné. Její partner má normální spermiogram.

Anamnéza rodinná:
• Matka: HTA, diabetes 2. typu, obezita
• Otec: zhoubný nádor prostaty

Anamnéza osobní:
• Alergické astma příležitostně (definice „ponctuel“ astmatu ve francouzském lékařském slovníku: objevuje se příležitostně, spontánně JS)
• Akné a hyperpilozita od období dospívání
• Kouření: 10 cigaret denně od 17 let

Trávení
Sklon k zácpě kromě případů, kdy pije kravské mléko, po něm má naopak průjem.

Dermatologie
• Nepříliš výrazná hypertrichóza na stehnech a na spodní části zad
• Objemná plantární bradavice na levé noze

Gynekologie
• Menstruace po dvou až třech měsících s proměnlivou hojností krvácení
• Vaginální výtok nažloutlé barvy, nedráždivý, přetrvává mimo období menstruace
• První menstruace ve 14 letech. Hormonální antikoncepce od 18 do 32 let

Krevní oběh
• Syndrom těžkých nohou, zvláště v létě
• V zimě sklony k omrzlinám na nohou

Psychika
• Katia pracuje jako asistentka v mateřské školce, je velmi klidná, trpělivá, citlivá, vnímavá, až přecitlivělá, neustále si potřebuje dodávat sebedůvěry
• Je přesvědčená o tom, že není schopná mít dítě, přestože všechna provedená vyšetření (echografie, hladina hormonů…) jsou v normě.

Klinické vyšetření
• Výška: 168 cm
• Váha: 74 kg
• BMI: 26,24
• Tlak: 120/60
• Křivky naměřené teploty ukazují poruchu ovulace

Co můžeme pro Katiu udělat?
Jejím zásadním problémem je porucha ovulace. Australská studie ukázala, že již při pouze 5% úbytku váhy dochází u obézní ženy (BMI vyšší než 30) k uspokojivé ovulaci v 90 % cyklů. Za půl roku čistě na základě upraveného stravovacího režimu a s každodenní pravidelnou fyzickou aktivitou se u žen, které se účastnily studie, podařilo snížit váhu o průměrně 6 kg a 77 % z nich otěhotnělo, z toho jedna třetina spontánně. Katiu je tedy třeba inspirovat k tomu, aby snížila svou váhu alespoň o 4 kilogramy, aby mohlo dojít k přirozenému nastavení ovulace. Ostatně i tabák (přesněji chemické látky obsažené v cigaretách) je pro vaječníky přímo toxický. Bylo by žádoucí, aby se zamyslela nad možností s kouřením přestat a odvyknout nikotinu.

Navrhovaná homeopatická léčba

 • FSH 5 CH a LH 5 CH, 5 granulí denně 1. až 15. den cyklu, aby se optimalizovala práce ovarií pomocí stimulace hypofyzárně-ovarijní osy během 6 cyklů. Pokud by pacientka otěhotněla, nevyhnutelně by se léčba vysadila (už by nebyl žádný 1. den cyklu).
 • Pulsatilla 15 CH, 5 granulí denně.
 • Calcarea carbonica 15 CH, 5 granulí denně.

Léčba na 1 měsíc, následně každého léku střídavě jednu dávku týdně po šest měsíců jako léky citlivého typu.

 • Thuya occidentalis 15 CH, 1 dávku týdně po dobu prvního měsíce léčby: jde o sykotický způsob chronické reakce. Katia se vyvíjí směrem k sykotickému způsobu reakce v důsledku rozmanité hormonální léčbou, kouření… Tento lék je pro ni o to zajímavější, že jí pomůže zbavit se nadváhy. Ostatně D-thuyon účinkuje také jako emenagogum (látka upravující nepravidelnou menstruaci – pozn. překl.).

Závěr

Všechny perzistentní organické znečišťující látky se objevily v posledních desetiletích jako důsledek našich každodenních zvyků a konzumního způsobu života, na který navazuje rozmach chemického průmyslu. Aby se tento trend změnil, bude nepochybně nutné, aby každý z nás změnil své spotřebitelské zvyky. Budeme se muset zamýšlet nad tím, jak svou spotřebu zlepšit a snížit, a jak přestat ničit životní prostředí. Bude to mimo jiné znamenat, že už nebudeme smět podléhat svým okamžitým touhám (= impulzivní nakupování), ale zůstaneme v mezích svých skutečných potřeb.

Co kdyby se z pasivních konzumentů stali „konzumaktéři“, to znamená lidé, kteří si svou spotřebu budou řídit aktivně, zodpovědně a racionálně?  

Autoři: MUDr. Martine Tassone, Mgr. Caroline Chabbal

Zdroj: CEDH Revue, překlad: Jana Spoustová

Redakčně zkráceno

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde