PřihlášeníKongres Homeopathic research institute

Kongres Homeopathic research institute

V sobotu 25. června 2022 proběhl již několikátý kongres HRI, jak už je v této době obvyklé, v online podobě. Události, kde mezi přednášejícími byli hlavní představitelé homeopatického výzkumu, se účastnilo více než 400 přihlášených účastníků, mezi nimi i mnoho známých jmen. Celá akce byla rozdělena do čtyř bloků, tématem letošní konference byla Klíčová spolupráce v homeopatickém výzkumu. 

V úvodní sekci proběhlo představení nejvýznamnějších institucí, které se zabývají homeopatickým výzkumem. Jako první představil dr. Alex Tournier Homeopathic research institute. Cílem HRI je podpora vysoce kvalitního výzkumu na mezinárodní úrovni. HRI podporuje jak nové výzkumné projekty, tak i interpretaci již stávajících důkazů. Mimo jiné HRI v minulosti sehrál významnou roli v korekci tzv. Australské studie.

Jako další přednášející dr. Stephan Baumgartner představil IKIM, tedy Institut pro komplementární a integrativní medicínu při Univerzitě v Bernu. Jejich pracoviště se nezabývá jen výzkumem, ale i výukou a vypracováním učebních osnov a standardů.

Dalším řečníkem byl dr. Anil Khurana, bývalý ředitel CCRH, Central Council for research in Homeopathy, který je součástí ministerstva AYUSH v Indii. Profesorka Leoni Bonamin představila GIRI, mezinárodní organizaci zabývající se výzkumem infinitezimálních ředění a prof. Michael Frass představil WissHom, jehož je předsedou a jehož náplň práce je velmi podobná švýcarskému IKIM.

První blok pak zakončila společná prezentace výzkumu indických autorů, kteří spolupracovali s izraelskými vědci, jmenovitě dr. Menachemem Oberbaumem. Jejich práce se týkala srovnání konvenční a homeopatické léčby u dětí mladších 2 let. Celosvětově jsou v této věkové skupině respirační infekce a průjmová onemocnění vůdčí příčiny morbidity a mortality a zejména v chudých zemích jsou i hlavními příčinami úmrtí u těchto dětí. Studie proběhla v Indii, přičemž ve skupině homeopaticky léčených dětí byla výrazně nižší celková nemocnost, tzv sick days a byla zde i nižší spotřeba antibiotik. Homeopaticky léčené děti měly i významně nižší náklady na péči. Tato studie ukazuje potencionální roli homeopatie v imunomodulaci, což bude potřeba doplnit dalšími studiemi zaměřenými na biologické mechanismy účinku těchto léčiv.

V dalším bloku se dr. Esther van der Werf, vedoucí klinického výzkumu HRI zabývala možnostmi designu klinických studií, které zachovají integritu homeopatického předepisování. Individualizace je pro vědce velká výzva, protože ta je pilířem homeopatie a do designu konvenčních studií se zařazuje jen obtížně. Nicméně možné to je a v této přednášce byly prezentovány kvalitní studie jak s individualizací, tak i bez individualizace a výstupy z nich. Dr. Van der Werf zmínila i studii EPI-3 jakožto významného zástupce tzv. real word studií.

Dalším přednášejícím v tomto bloku byl profesor Ashley Ross z Durban University of Technology, který prezentoval zkušenosti s vedením 36 zkoušek léků v průběhu 25 let na jeho pracovišti. Všechny tyto zkoušky byly provedeny jako dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie, čili výstupy z nich odpovídají kvalitám EBM.

Ve třetím bloku byl první příspěvek věnován projektu Clificol, čili projektu, který shromažďuje klinická data od lékařů. Velká energie byla věnována sběru dat ohledně případů COVID. Dr. Alex Tournier prezentoval data z Evropy a věnoval se problémům se sběrem kvalitních dat, protože i přes množství nemocných je kvalitních kasuistik v tomto projektu velmi málo. Výrazně větší množství případů do projektu vložili lékaři v Asii, což prezentoval dr. Aaron To, prezident homeopatické společnosti z Hong Kongu. Výhodou asijských kolegů bylo využívání komplexního dotazníku, který pak usnadnil prezentaci kasuistiky právě do projektu Clificol. Zmínil i rozdíly mezi symptomy pacientů v Hong Kongu a zbytku světa.

Dr. Robbert van Hasselen, ředitel International Institute for Integrated medicine ve Velké Británii ve svém příspěvku „Praktik jako výzkumník – nejen možné, ale nutnost“ se pak zabýval přenosem výsledků výzkumu do praxe a rozborem příčin, proč se to tak neděje. Podle studií, i když máme kvalitní důkazy ve studiích, jejich implementace do praxe je malá až žádná. Pouze 5% lékařů ve své praxi zohledňuje randomizované studie a metaanalýzy a v případě homeopatie a integrované medicíny je to ještě méně! Poté se ve svém příspěvku věnoval tomu, co je důležité pro kvalitní prezentaci kasuistických sdělení a roli, jakou může sehrát každý lékař ve své každodenní praxi na tomto poli.

Posledním sdělením v tomto bloku bylo vystoupení prof. Frasse a prezentací jeho studií o aplikaci homeopatie u onkologických pacientů.

V posledním bloku pak dr. Baumgartner a dr. Tournier prezentovali vývoj základních výzkumných modelů o účinku homeopatických substancí a zvažovaných modelech jejich účinku.

Poslední přednáškou byla prezentace 25 let zkušeností brazilských autorek, jejichž výzkumy se od studií in vitro posunuly až ke studiu environmentálních dopadů homeopaticky ředěných substancí.

Všechny příspěvky byly doprovázeny diskuzí vedenou video i formou chatu. Celá konference ukázala obrovskou šíři i kvalitu homeopatického výzkumu, ale ukázala i místa, kde je potřeba se dále rozvíjet a pracovat na kvalitě.

Plán organizátorů je v příštím roce uskutečnit konferenci již jako prezenční akci.  

Autor: MUDr. Jaroslav Čupera

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde