PřihlášeníStanovy spolku Homeopatická lékařská asociace, z.s.

Stanovy spolku Homeopatická lékařská asociace, z.s.

STANOVY SPOLKU Homeopatická lékařská asociace, z.s.

I. Název a sídlo spolku

Název spolku zní Homeopatická lékařská asociace, z.s. a sídlem spolku je Národní 339/11, 110 00 Praha 1.

II. Právní poměry

Spolek Homeopatická lékařská asociace, z.s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou, která vznikla registrací podle zvláštních právních předpisů.
Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku podle zvláštních právních předpisů.
Spolek se podřizuje zákonu č. 89/2012 Sb. občanskému zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) jako celku.

III. Úkoly a činnost spolku

Cílem spolku je:

 • zlepšit veřejnou informovanost o léčení prostřednictvím homeopatických léčivých prostředků,
 • zajistit rozšíření vzdělávání v oblasti homeopatie,
 • zajistit všeobecnou podporu lékařů a užívajících homeopatické metody léčení,
 • zdokonalování homeopatické praxe prostřednictvím vědecký prací,
 • zlepšení komunikace s orgány státní správy,
 • uznání homeopatie jako významné součásti běžné lékařské praxe,
 • zajištění úhrady homeopatických léků prostřednictvím zdravotních pojišťoven,
 • začlenění homeopatie do akademických kruhů a systému vysokoškolského vzdělávání lékařů,
 • zajištění klinického a farmako-ekonomického hodnocení homeopatie prostředky, které odpovídají současnému vědeckému přístupu,
 • ediční činnost.

Za účelem dosažení svých cílů bude spolek vyvíjet zejména následující činnosti:

 • organizace osvětových, informačních, vzdělávacích a diskusních akcí a programů souvisejících s homeopatickou léčebnou metodou,
 • koordinace ediční činnosti,
 • konzultační a oponentní činnost ve zdravotnické legislativě.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li jejím účelem podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodářské využití spolkového majetku.

IV. Členství ve spolku

Členem spolku se může stát na základě písemné přihlášky fyzická osoba starší 18 let s ukončeným VŠ vzděláním na lékařské, veterinární nebo farmaceutické fakultě nebo veterinární univerzitě, která souhlasí s cíli spolku, zaváže se dodržovat jeho stanovy a zaplatit členský příspěvek.
Členství ve spolku vzniká: (i) přijetím písemné přihlášky výborem spolku; a (ii) úhradou členského příspěvku.
Členství ve spolku se váže výlučně na osobu člena spolku; nepřechází na jeho právního nástupce.

Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením člena ze spolku (písemným prohlášením o vystoupení);
 • úmrtím člena spolku;
 • výmazem člena spolku z veřejného rejstříku, je-li ten právnickou osobou;
 • vyloučením, pokud člen závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství; prodlení s úhradou jakéhokoli finančního závazku může být důvodem k vyloučení až po marném uplynutí dvouměsíční lhůty k nápravě, která počíná běžet dnem odeslání písemné upomínky; o vyloučení rozhoduje Rada;
 • zánikem spolku.

Člen spolku, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení uhrazeného členského příspěvku. Rozhodnutí o vyloučení přezkoumá na žádost vyloučeného členská schůze.

V. Práva a povinnosti členů spolku

Každý člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze. Každý člen spolku má jeden hlas. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím zmocněného zástupce;
 • být volen do orgánů spolku, vyjadřovat se k činnosti spolku a jeho orgánů a předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů a spolku;
 • podílet se na činnosti spolku, účastnit se akcí organizovaných spolkem a požívat všech výhod z členství plynoucích;
 • být informován o aktivitách spolku, jeho hospodaření a nakládání se svěřenými prostředky.

Každý člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí členské schůze a výboru spolku;
 • řádně a včas platit členské příspěvky, tzn. nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku;
 • napomáhat dle svých možností činnosti spolku za účelem dosažení jeho cíl.;

VI. Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • Členská schůze
 • Rada – nejvyšší orgán spolku
 • předseda Rady - statutární orgán

VII. Členská schůze

Členská schůze je shromážděním všech členů spolku. Členskou schůzi svolává k zasedání Rada spolku nejméně jednou ročně. Rada spolku je povinna svolat členskou schůzi také v případě, že o to písemně požádá nejméně jedna polovina členů spolku. V tomto případě musí být členská schůze svolána nejpozději do 1 měsíce.
Pozvánka na zasedání členské schůze musí být členům zaslána e-mailem na adresu uvedenou v seznamu členů spolku nejméně 30 dní před konáním zasedání členské schůze společně s programem jednání.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí nejméně jedna třetina všech členů spolku. Rozhodnutí jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů. Hlasovat lze rovněž per rollam. V takovém případě zašle Rada spolku členům spolu s pozvánkou na členskou schůzi i návrh jednotlivých usnesení členské schůze. Hlasování v písemné podobě je nutno zaslat Radě spolku e-mailem nejpozději v den konání členské schůze. V případě, že bude takové hlasování Radě včas doručeno, má se za to, že se hlasující člen spolku platně zúčastnil členské schůze.

Členská schůze volí a odvolává členy Rady spolku.
Členská schůze přezkoumává rozhodnutí Rady o vyloučení člena spolku.
Členská schůze schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku předloženou Radou.

VIII. Rada spolku a její předseda

Rada spolku je nejvyšším a výkonným orgánem spolku, jenž zastupuje spolek, řídí činnost spolku a rozhoduje o všech věcech, které nejsou stanovami výhradně vyhrazeny jinému orgánu spolku.

Rada zejména:

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny a jiné dokumenty spolku;
 • rozhoduje o zásadních otázkách činnosti, hospodaření a fungování spolku;
 • předkládá členské schůzi ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku;
 • rozhoduje o vstupu či vystoupení spolku do jiných spolků a právnických osob;
 • schvaluje koncepci činnosti spolku za účelem dosažení cílů spolku;
 • stanoví výši a periodicitu členských příspěvků;
 • rozhoduje o zániku spolku;
 • rozhoduje o přeměně spolku;
 • přijímá nové členy a zaměstnance spolku;
 • rozhoduje o vyloučení členů spolku či propouštění zaměstnanců spolku;
 • zabezpečuje realizaci rozhodnutí shromáždění členů spolku;
 • vede seznam členů spolku v elektronické podobě a zabezpečuje řádné vedení účetnictví a předkládání účetní závěrky členské schůzi.

Rada má šest členů volených členskou schůzí. Rada si ze svého středu volí předsedu Rady, který je individuálním statutárním orgánem spolku a dva místopředsedy. Funkční období člena Rady jsou dva roky. Opětovná volba je možná.

Rozhodnutí Rady jsou přijímána většinou hlasů všech členů Rady. Předseda Rady má právo veta.

Spolek zastupuje v rozsahu mandátu uděleném mu Radou navenek samostatně předseda Rady spolku. V době jeho nepřítomnosti jej zastupují místopředsedové spolku každý samostatně. Osoba oprávněna se za spolek podepisovat, připojí k názvu svůj podpis a údaj o své funkci.

Funkce člena Rady zaniká odvoláním člena Rady členskou schůzí spolku nebo písemným vzdáním se funkce doručeném Radě.

Každý člen Rady je zavázán vykonávat funkci člena s loajalitou, potřebnými znalostmi, péčí řádného hospodáře a v souladu s pokyny přijatými členskou schůzí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Rada se schází v případě potřeby nebo na žádost kteréhokoli člena Rady, nejméně však dvakrát ročně.

IX. Hospodaření spolku

Spolek hospodaří celým svým majetkem. Za závazky odpovídá spolek celým svým majetkem.
Hospodaření spolku se řídí platnými právními předpisy

Majetek sdružení se skládá z:

 • členských příspěvků;
 • dotací a grantů;
 • sponzorských darů fyzických či právnických osob;
 • příjmů z vlastní činnosti;
 • případných odkazů.

O koncepci hospodaření spolku rozhoduje Rada spolku. Finanční i materiální prostředky spolku užívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů. Případný zisk spolku je využíván k dosažení cílů spolku.

X. Závěrečná ustanovení

Stanovy spolku jsou závazné pro všechny členy spolku.

Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy se řídí zákonem o veřejných rejstřících.

Písemnosti určené členům spolku zasílá spolek na adresu uvedenou v seznamu členů, přednostně e-mailem. Každý člen spolku je povinen bez zbytečného odkladu oznámit spolku změny údajů obsažených v tomto seznamu. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich doručovací adresu oznámenou spolku nebo na jejich adresu veřejně známou.

Rozhodnutí členské schůze, jakož i rozhodnutí a písemné informace Rady se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho trvání. V případě zrušení spolku s likvidaci zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemnosti po dobu 10 let po zániku spolku, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Pokud se zrušuje spolek bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce.

Právní poměry spolku, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí novým občanským zákoníkem.

Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde