PřihlášeníJak postupovat

Jak postupovat

Postup při podávání peticí

Písemný sběr podpisů Petice podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním za zachování předepisování a doporučování homeopatické léčby v kompetenci lékařů, farmaceutů a odborníků v nelékařských zdravotnických povoláních. Pokud podání označené jako petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nebude považováno za petici, nýbrž za stížnost a bude tedy vyřizováno podle pravidel rady pro přijímání a vyřizování stížností.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
 • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
 • Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Potřebné podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uváděná v petici, pokud je má ten, kdo petici podává, k dispozici.
 • Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Shromažďování podpisů pod petici:

 • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Poznámka: soulad s GDPR je zajištěn tím, že:

 • Každý kdo připojí svůj podpis pod petici je na příslušném podpisovém archu upozorněn, že svým podpisem zároveň souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů po dobu nezbytně nutnou.
 • Na podpisovém místě bude veřejně přístupný vždy jen jeden rozepsaný podpisový arch, a to pod stánku textem petice.
 • Bude-li arch zaplněn obsluha podpisového místa jej uschová na neveřejné místo a nahradí novým podpisovým archem.
Členství v HLA
Online
přihláška
Homeopatické vzdělávání garantované HLA, nejbližší vzdělávací akce:

Kontakt

Homeopatická lékařská asociace, z.s.
Národní 11
Praha 1 110 00
Česká republika mapa

Email:
info@hla-homeopatie.cz

Kontakty na lékaře-homeopaty:
svethomeopatie.cz

Kontakty na kancelář HLA:
Tým HLA

Pro média:
Informace pro média a tiskové zprávy naleznete zde